اَرْمِنَاتْ

گٝنَاحْ ݖِݝْ سُلࣹيْمَانْ ݖࣹطِ ݝْ تࣹيرْندِݝْ گٝنَاحْ ݖِ؞ اِنِ اُوݒْ ݝْ تࣹيرْندࣹيمْ، اَ بُورْ سُلࣹيْمَانْ فِيسَ، وَ رَاکِطْ گٝنَاحْ لَايِطْ ؛ ࢠٝو ࢠَيَنگࣹينْ نگَ ݖَ نࣹ ࢠٝو حَࢠِطْ اَرْمِنَاتِݝْ کِيسْ کِ؞ ࢠٝو حَࢠْطِطْ اَرْمِنَاتْ اِنَ کٝوطٝحْ 2013 ݒٝ 2017؞ طُ مِنِطْ ݖَ مَرَکْ وَلَّ تࣹلࣹسَرْسࣹ ندِي؞

photo primaire calendriers coucher du soleil baobabs.jpg

Image : Malik Dieleman Photography