اِبْرَحِيمَ

نَاندْسُکِݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ وٝوسُوطِ اِبْرَحِيمَ وࣹطِ ݝْ تࣹيرْندِݝْ "ݖَمبَ" نگَݝْ سَارْ 11 ݒٝ سَارْ 25؞ ࢠَکِ نَ وٝيْسࣹ "رَنگْسٝحَانِݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ"، وࣹطْ نَ ࢠَاتْطٝحࣹ ࢠٝو نࣹ ࢠٝو مِنْ اِنَحْ طِسْکِ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ نِکْ نگَݝْ طٝوڃْ فِيسْ ݖِ؞

طُ مِنِطْ جَنگْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ ݝْ تࣹلࣹفٝون وَلَّ طُ تࣹلࣹسَرْسࣹ وَ، وَلَّ طُ سِکْطُکْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ، وَ حُنْ نَ بِ ڃࣹيکْ؞ سِکْطُکَاحِ نِکْ نگَ، وَ ݒَيْسٝحُ ࢠَکْ ندَݝْکِيَاحْ نَ کَاحَيْ (13) ؛ طُ نَمِطْ مِنْ جَنگْ ڃࣹيکْ ݖِ نِکْ ݝْ طٝوڃِ، ݖَ فِيسُوطْ ݝْ سَافِ-سَافِ لَتࣹݝْ، نَ سَافِ-سَافِ اَجَمِ (ݝْ مَندٝحَاطْ اَرَابْ) نَ فَرَݧْسࣹ

 • اِبْرَحِيمَ 01 ݖٝوتَݝْ اِبْرَحِيمَ ݒٝ ݒُلَݝْ طࣹ مِسْرَ (ݖَمبَ، سَارْ 11، آيَ 27 ݒٝ سَارْ 12، آيَ 20)

 • اِبْرَحِيمَ 02 اِبْرَحِيمَ نَ لٝوتْ (ݖَمبَ، سَارْ 13، آيَ 1 ݒٝ سَارْ 14، آيَ 24)

 • اِبْرَحِيمَ 03 کٝوحْ اَمبْتِطٝحِطْ نَ اِبْرَحِيمَ (ݖَمبَ، سَارْ 15، آيَ 1 ݒٝ 21)

 • اِبْرَحِيمَ 04 اِبْرَحِيمَ رَاکِطْ اِسْمَايْلَ (ݖَمبَ، سَارْ 16، آيَ 1 ݒٝ 16)

 • اِبْرَحِيمَ 05 اِبْرَحِيمَ نَکُوطْ نگُطُکْ (ݖَمبَ، سَارْ 17، آيَ 1 ݒٝ 27)

 • اِبْرَحِيمَ 06 کٝوحْ حَنْحࣹيرْکِطْ اِبْرَحِيمَ (ݖَمبَ، سَارْ 18، آيَ 1 ݒٝ 33)

 • اِبْرَحِيمَ 07 طُمبُوکَݝْ سٝدٝمْ (ݖَمبَ، سَارْ 19، آيَ 1 ݒٝ 38)

 • اِبْرَحِيمَ 08 اِبْرَحِيمَ، سَارَتَ نَ اَبِمࣹلࣹکْ (ݖَمبَ، سَارْ 20، آيَ 1 ݒٝ 18)

 • اِبْرَحِيمَ 09 اِبْرَحِيمَ رَاکِطْ اِسَاحَّ (ݖَمبَ، سَارْ 21، آيَ 1 ݒٝ 34)

 • اِبْرَحِيمَ 10 اِبْرَحِيمَ نَ سࣹيڃْکٝحࣹ کُࢠْکِݝْ طࣹ (ݖَمبَ، سَارْ 22، آيَ 1 ݒٝ 24)

 • اِبْرَحِيمَ 11 کَکَانْ کَݝْ سَارَتَ ࢠِتِ اِبْرَحِيمَ (ݖَمبَ، سَارْ 23، آيَ 1 ݒٝ 20)

 • اِبْرَحِيمَ 12 کِلٝوکَݝْ اِسَاحَّ کُࢠْکِݝْ اِبْرَحِيمَ (ݖَمبَ، سَارْ 24، آيَ 1 ݒٝ 67)

 • اِبْرَحِيمَ 13 کَکَانْ کَݝْ اِبْرَحِيمَ (ݖَمبَ، سَارْ 25، آيَ 1 ݒٝ 10)

Image : Malik Dieleman Photography

جَنگْ وَلَّ تࣹلࣹسَرْسࣹ "رَنگْسٝحَانِݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ" :

جَنگْ وَلَّ تࣹلࣹسَرْسࣹ "کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ" :

جَنگْ وَلَّ تࣹلࣹسَرْسࣹ "ڃࣹيکْ ݖِݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ" :