اِبْرَحِيمَ

نَاندْسُکِݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ وٝوسُوطِ اِبْرَحِيمَ وࣹطِ ݝْ تࣹيرْندِݝْ "ݖَمبَ" نگَݝْ سَارْ 11 ݒٝ سَارْ 25؞ ࢠَکِ نَ وٝيْسࣹ "رَنگْسٝحَانِݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ"، وࣹطْ نَ ࢠَاتْطٝحࣹ ࢠٝو نࣹ ࢠٝو مِنْ اِنَحْ طِسْکِ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ نِکْ نگَݝْ طٝوڃْ فِيسْ ݖِ؞

طُ مِنِطْ جَنگْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ ݝْ تࣹلࣹفٝون وَلَّ طُ تࣹلࣹسَرْسࣹ وَ، وَلَّ طُ سِکْطُکْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ، وَ حُنْ نَ بِ ڃࣹيکْ؞ سِکْطُکَاحِ نِکْ نگَ، وَ ݒَيْسٝحُ ࢠَکْ ندَݝْکِيَاحْ نَ کَاحَيْ (13) ؛ طُ نَمِطْ مِنْ جَنگْ ڃࣹيکْ ݖِ نِکْ ݝْ طٝوڃِ، ݖَ فِيسُوطْ ݝْ سَافِ-سَافِ لَتࣹݝْ، نَ سَافِ-سَافِ اَجَمِ (ݝْ مَندٝحَاطْ اَرَابْ) نَ فَرَݧْسࣹ