اِنْ ݖِݝْ سَافِيݖِ نَ ݒࣹطْمِݝْ ࢠَ

ࢠٝو حࣹيْ طُ وَاکْطࣹ ࢠِ تَاندْکٝحَ وِيرِيسْ ݖِ نَ وٝيࣹ ݝْ ݒࣹطࣹيمْ وَلَّ مبَاحْ سَافِ؞ ࢠٝو ࢠࣹکْطِ ݖَ ݒَاطْ، وَايࣹ ࢠٝو ࢠِي ݒَنگُکْ نگَ؞