اِنْ ݖِ کَطْ ݝْ وَطِݝْ فࣹرٝحْ ݖِ، نَ فِندِ فُ جٝيْ مِنْ رَحْسٝحْ ࢠٝو

ࢠٝوࢠِ اَدْگٝحْ سِيتِي، اࣹ نَوْلࣹيݖِݝْ اِسَا

فُ وَاطْ اِنَحْ اِنْ ݝْ اِنِ کَطْ ݝْ سِتِي طَحْ، کَࢠْطٝحَ کُرْيࣹلْ ݝْ اِمࣹيلِي : isaanawle@gmail.com

وَطْ ݖِݝْ فࣹرٝحْ ݖِ (droits d'auteur) ݝْ اِنْ ݖِ نِکْ ݝْ سِتِي تࣹ حࣹطْ ݖَ تࣹيࢠٝحُوطِ، اࣹ نَوْلࣹيݖِݝْ اِسَا رَاکْ ݖَ؞

وَطْ ݖِݝْ فࣹرٝحْ ݖِ ݝْ اِنِ کَطْ ݝْ وٝو ݖِݝْ فِيسْ ݖِ حٝولِطْ ݖِ نگَݝْ ݒࣹطࣹيمْ سَافِ جࣹنْ، اࣹ (Wycliffe Bible Translators Inc) رَاکْ ݖَ ؛ فِيسِ اِنْحِسٝحَانِي : CC:BY-NC-ND، وࣹطْ مَرْکَاحْ نࣹ اِنْ وَاطْ حَࢠْطُ نَ ݖَ طَحْ؞ 

وَطْ ݖِݝْ فࣹرٝحْ ݖِ ݝْ اِنِ کَطْ ݝْ ڃࣹيکْ ݖِ نَ سِکْطُکَاحْ ݖِ اَرِسْتࣹرࣹٴاُ اࣹ اَلِيُ جٝنْ رَاکْ ݖَ ؛ فِيسِ اِنْحِسٝحَانِي : CC:BY-NC-ND، وࣹطْ مَرْکَاحْ نࣹ اِنْ وَاطْ حَࢠْطُ نَ ݖَ طَحْ؞

اِنࣹيمْ تٝکِسْ نࣹ اࣹ Wycliffe Bible Translators Inc  نَ اَلِيُ جٝنْ اَمبٝحْ وَطْ ݖِݝْ فࣹرٝحْ ݖِ، وَايࣹ ࢠَ تࣹيْطٝحِطْ نࣹ ࢠٝوࢠِ نجِرْݧِطْکٝحࣹي فِيسْ ݖِ نَ اِنْ ݖِ نَ سِکْطُکْسࣹ ؛ ࢠَ مِنِطْ ݖَ سَحْ ݒَيْسٝحْ تَامبٝحْ تُمٝحَاطِ نَ وٝيْسࣹ "Creative Commons"؞ طُ مِنِطْ مَرَکْ فِندِ وَا تُمٝحْسࣹ، وَ تࣹيࢠٝحُوطْ حٝولِطْ نگَݝْ فَرَݧْسࣹ، اُوݒْ نگَ اُوݒْ فِيسِ اِنْحِسٝحَانِي : CC:BY-NC-ND نࣹ طُ کِلِکࣹ ݝْ ڃَکَاندْکٝحَانِي طَحْ :

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr