گٝنَاحْ ݖِݝْ سُلࣹيْمَانْ

گٝنَاحْ ݖِݝْ سُلࣹيْمَانْ ݖࣹطِ ݝْ تࣹيرْندِݝْ گٝنَاحْ ݖِ ؛ اِنِ اُوݒْ ݝْ تࣹيرْندࣹيمْ، اَ بُورْ سُلࣹيْمَانْ فِيسَ؞ تࣹيرْندِ رَاکِطْ گٝنَاحْ لَايِطْ ؛ ࢠٝو ࢠَيَنگࣹينْ نگَ ݖَ نࣹ ࢠٝو حَࢠِطْ اَرْمِنَاتِݝْ کِيسْ کِ؞ ࢠٝو حَࢠْطِطْ اَرْمِنَاتْ اِنَ کٝوطٝحْ 2013 ݒٝ ݝْ 2017 : مَرْکَ ݝْ "اِنْحَاحْ وِيرِيسْ"؞

photo primaire proverbs tres grand mangier.jpg

جَنگْ وَلَّ تࣹلࣹسَرْسࣹ گٝنَاحْ ݖِ ࢠٝو تَنْ ݝْ "گٝنَاحْ ݖِݝْ سُلࣹيْمَانْ" :