يُنُسْ

تࣹيرْندِݝْ يُنُسْ، وࣹطْ ࢠٝو کٝݖْ تٝکِسْ، وَ ࢠَاحْ ݝْ تࣹيرࣹيݖِݝْ وٝوسُوطْ ݖِ، وَ رَاکِطْ سَارْ نِکِيسْ؞ طُ مِنِطْ سِکْطُکْ نَاندْسُکِݝْ يُنُسْ جࣹنْ، وَ حُنْ نَ ࢠِ ڃࣹيکْ، وَ ݒَيْسٝحُ ࢠَکْ کَنَکْ؞

طُ نَمِطَ مِنْ سِکْطُکْ سَارْ سَارْ؞

ڃࣹيکْ ݖِ، طُ نَمِطْ ݖَ مِنْ سِکْطُکْ يِنٝ يِنٝ ؛ ݖَ ڃࣹيکْ يَسْنَ-نِکِيسْ (9)؞

طُ نَمِطْ مِنْ جَنگْ يُنُسْ جࣹنْ ݝْ تࣹلࣹفٝونْ، وَلَّ طُ تࣹلࣹسَرْسࣹ وَ نَ ڃࣹيکْ ݖِ نِکْ نگَ، ݖَ رَاکِطْ ݝْ سَافِ-سَافِ لَتࣹݝْ نَ سَافِ-سَافِ اَجَمِ؞ ڃࣹيکْ ݖِ نَمِطْ تٝکْسُ ݝْ فَرَݧْسࣹ؞

يُنُسْ نَمِطْ رَاکْ "ڥِدࣹاٝ" وُو کٝمَاکْݖِ؞

 

 جَنگْ وَلَّ تࣹلࣹسَرْسࣹ تࣹيرْندِݝْ يُنُسْ :

جَنگْ وَلَّ تࣹلࣹسَرْسࣹ وٝو ݖِݝْ "ڃࣹيکْ ݖِݝْ يُنُسْ" :

 

مَرْکَ ڥِدࣹاٝونِ، وَلَّ فُ تࣹلࣹسَرْسࣹ وَ: