يࣹگْطٝحِݝْ مُݖِ

ࢠٝو ࢠِي ݒَنگُکْ ݝْ تࣹيرࣹيݖِݝْ مَݖّࣹ، مَارْکٝ، لُکْ نَ وِݝْ سَاݝْ؞ ݖَ نَ وٝيࣹ نگَݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ يࣹيسُ؞ ࢠٝو لِيࢠِطْ نࣹ ࢠٝو حࣹيْ مِنࣹ ݒُلِطْ وِݝْ لُکْ ندِي نَ ࢠِ جَمَنٝو؞