ڃࣹيکْ ݖِݝْ فَسࣹيحِݝْ اَدِنَ

ڃࣹيکْ ݖِݝْ فَسࣹيحِݝْ اَدِنَ، ݖَ کٝوطٝحُ ݝْ تࣹيرْندِݝْ ݖَمبَ، سَارْ 1 ݒٝ سَارْ 11 آيَ 26؞ اࣹ ࢠِ فࣹرٝحْ ڃࣹيکْ مَرْکࣹي ݝْ سَارْ ݖࣹيمْ، ࢠَ فࣹرࣹيطَ ݖَ؞

طُ مِنِطْ سِکْطُکْ ڃࣹيکْ ݖِ، ݖَ ندَݝْکِيَاحْ نَ کَاحَيْ (13)؞ طُ نَمِطْ ݖَ مِنْ جَنگْ ؛ ݖَ فِيسُوطْ ݝْ سَافِ-سَافِ لَتࣹݝْ، نَ سَافِ-سَافِ اَجَمِ (ݝْ مَندٝحَاطْ اَرَابْ) نَ فَرَݧْسࣹ