سَبُورْ

ڃࣹيکْ ݖِي ݖَ کٝوطٝحُ ݝْ تࣹيرْندِݝْ سَبُورْ ؛ ࢠٝو تٝکْسِطْ ࢠِ ڃࣹيکْ نگَ ݖَ؞ اࣹ ݖِ کَحَيْ ݖِي ݖࣹطْ يُتٝحَاحْ : سَارْ 1، 136، 150؞ ݖِ تَسْ ݖࣹطِ حَيْ؞

طُ مِنِطْ سِکْطُکْ ݖِ کَاحَيْ ݖِي، وَا نُ نگَ طَحْ کِيکْ وَ؞ طُ نَمِطْ ݖَ مِنْ جَنگْ ݝْ تࣹلࣹفٝونْ، وَلَّ طُ تࣹلࣹسَرْسࣹ ݖَ؞ ݖَ فِيسُوطْ ݝْ سَافِ-سَافِ لَتࣹݝْ نَ سَافِ-سَافِ اَجَمِ؞

 

Jجَنگَاتْ وَلَّ تࣹلࣹسَرْسࣹ "وٝو ݖِݝْ سَبُورْ 1، 136، 150"