اِسَاحَّ

نَاندْسُکِݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ وٝوسُوطِ اِسَاحَّ وࣹطِ ݝْ تࣹيرْندِݝْ "ݖَمبَ"، سَارْ 21 ݒٝ سَارْ 35، وَايࣹ سَارْ 21 ݒٝ سَارْ 24، ݖَ طَا ݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ؞ ࢠَکِ نَ وٝيْسࣹ رَنگْسٝحَانِݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِسَاحّْاَ، وࣹطْ نَ ࢠَاتْطٝحࣹ ࢠٝو نࣹ ࢠٝو مِنْ اِنَحْ طِسْکِ کِݒࣹسْ کِݝْ اِسَاحَّ نِکْ نگَݝْ طٝوڃْ فِيسْ ݖِ؞

طُ مِنِطْ جَنگْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِسَاحَّ ݝْ تࣹلࣹفٝونْ وَلَّ طُ تࣹلࣹسَرْسࣹ وَ، وَلَّ طُ سِکْطُکْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِسَاحَّ، وَ حُنْ نَ بِ ڃࣹيکْ؞ سِکْطُکَاحِ نِکْ نگَ، وَ ݒَيْسٝحُ ࢠَکْ ندَݝْکِيَاحْ نَ يِنٝ (11)؞ طُ نَمِطْ مِنْ جَنگْ ڃࣹيکْ ݖِ نِکْ ݝْ طٝوڃِ، ݖَ فِيسُوطْ ݝْ سَافِ-سَافِ؞ ݖَطِ ݝْ ࢠَکْ ݖِ نَ وٝيْسࣹ "ڃࣹيکْ ݖِݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِسَاحَّ"؞ (فࣹيرُکْ : ڃࣹيکْ ݖِ کَنَکْ ݖِ کٝݖْ، ݝْ ݖِ فُ جَنگْ نگَ، طُ مِنْطِ ݖَ کࣹرَحْ ݝْ سِيتِي ݒَاطْ؞ ݖَ جٝيࣹينْ حُنْ نَ ݖَمبَ 21 ݝْ کِݒࣹسْ کِݝْ اِبْرَحِيمَ، وَايࣹ ݖَ نَمْطِ ࢠࣹکُ ندࣹيمْ ݒَاطْ؞ ݖَ جٝيْ جٝيْ حَࢠْطُ؞