مٝوطْ وٝتِ

مٝوطْ وٝتِ مَرْکٝحْ ݖِ؞ رࣹيَاتْ نَ جَمْ ݝْ سِيتِ « فِيسْ ݖِݝْ وٝوسُوطْ ݖِ » نگَݝْ ݒࣹطࣹيمْ سَافِ-سَافِ؞ ندِي، طُ مِنِطْ جَنگْ، طُ سِکْطُکْ، طُ تࣹلࣹسَرْسࣹ فِيسْ ݖِݝْ تَوْرࣹيتِݝْ مُسَا، فِيسْ ݖِݝْ لِيࢠٝحَاطْ مٝطِطْ فِندِ سَبُورِݝْ دَوُودَ، فِيسْ ݖِݝْ وٝوسُوطْ ݖِ ࢠِنٝوࢠِ فِندِ يُنُسْ نَ فِيسْ ݖِݝْ اِنجِلْ فِندِ کِݒࣹسْ کِݝْ يࣹيسُ؞ اࣹ فِيسْ ݖࣹيمْ ݖࣹطْ نَ وٝيْسࣹ بِيبَلْ؞ تࣹيرࣹ لَايِطْ نگَ ݖَ تٝکْسُوطِ ݒَاطْ؞ ݖَ نَ حࣹي حَيࣹ ڃِنْ ڃِنْ؞

 

 

طُ نَمِطْ مِنْ سِکْطُکْ اِمِسٝنگْ ݖِ نَ تُمٝحْسࣹ ݝْ رَڃٝ، ݖَ نَ تࣹيࢠٝحࣹ اِنِ فِيسْ ݖِ تٝکِسْ؞ طُ حࣹيْ نَمࣹ حٝتْ ݝْ طٝوڃْ سِيتِ، ࢠِ تَاندْکٝحَ نࣹ فُ کَطْ ݝْ ࢠِ سِيتْ وِيرِيسْ ݖِ رَاکْ ࢠِ اِنْ وِيرِيسْ نگَݝْ ݒࣹطࣹيمْ سَافِ نَ اِنْ ݖِݝْ کٝوحْ؞

 

ࢠٝو ࢠِي کِيمْ طُ، طُ وٝو نَ ࢠٝو، نࣹ ࢠٝو اِنَحْ اِنِ طُ لِيࢠْ نگَ؞ ࢠٝو لِيࢠِطْ نࣹ طُ حࣹيْ نࣹࢠْسࣹ نࣹ طُ رَحَسْ لٝفْ ݖِݝْ مࣹيکْسٝحْ ݖِ رَاکِطْ اࣹتٝحْ ݖِ ݝْ کِݒࣹسْ کِ طَحْ : اِنِ کَطْ ݝْ کٝوحْ، کࣹيحْ کِ، طَاسٝحْ، وَاطْتِطٝحْ نَ ࢠِ اِنْ لَايِطْ ݖِ نَ ࢠَاتْطٝحࣹ ࢠٝو، نࣹ ࢠٝو مِنْ رَاکْ کِݒࣹسْ نࣹࢠِطْ؞

 

نِکَاتْ ݝْ جَمْ

نࣹ فُ مِنْ وَاکْ ݝْ طٝوڃْ سِيتِي، کِلِکࣹٴاَ ندِي؞

نࣹ فُ حٝتْ تَاندْکٝحَ نࣹ فُ کَطْ ݝْ اِنْ ݖِݝْ سَافِيݖِ، کِلِکࣹٴاَ ندِي؞

نࣹ فُ حٝتْ تَاندْکٝحَ نࣹ فُ کَطْ ݝْ فِيسْ ݖِ ݝْ ࢠِ ݒࣹطࣹيمْ وِيرِيسْ، کِلِکࣹٴاَ ندِي؞