فِيسْ ݖِ ݝْ ࢠِ ݒࣹطࣹيمْ وِرِيسْ

ندِي، ࢠٝو ࢠࣹکِطْ ࢠِ تَاندْکٝحَ نَ وٝيࣹ ݝْ فِيسْ ݖِ ݝْ ݒࣹطࣹيمْ ݖِ ݖِنٝوݖِ:

فِيسْ ݖِ ݝْ اَرَبْ، اࣹ جَنگُونِ وٝيْسَنگْ "الكنيسة القبطيه"، وِݝْ مِسْرَ (اࣹسِݒْتَࢠࣹکْ ݖَ ݝْ نࣹيتِ؞

فِيسْ ݖِ ݝْ فَرَݧْسࣹ، فُ مِنِطْ ݖَ جَنگْ وَلَّ کࣹرَحْ ݝْ سِتِݝْ "emciTV"؞

فِيسْ ݖِ ݝْ وَرْ-وَرْ (نَ ݒࣹطࣹيمْ وِرِيسْ لَايِطْ)، ݖَ طِ ݖِي، نگَݝْ سِتِݝْ "World Bibles"؞