نࣹ فُ مِنْ وَاکْ ݝْ طٝوڃْ سِيتِي

نࣹ فُ مِنْ وَاکْ ݝْ طٝوڃْ سِيتِݝْ « fiisci-saafi.com »

1؞ کٝوطَاتْ ࢠَکِ نࣹࢠْ طُ، سَافِ-سَافِ ݝْ فِيسٝحَاطْ لَتࣹݝْ، فَرَݧْسࣹ وَلَّ سَافِ-سَافِ ݝْ فِيسٝحَاطْ اَرَابْ (اَجَمِ) تࣹ فُ کِلِکࣹ ݝْ يِنٝ ݝْ تَبْلٝوݖِ کَاحَيْ ݖِ نِکْ ݝْ طَفْکِݝْ اࣹکَرَنگِ، ݝْ يَاحْ سِنگْاِݝْ طَ؞

2؞ دࣹگَ کِرْسࣹيرِ ݝْ طَفُکْ اِنِ فُ وَاطْ ( فِندِ : « تَوْرࣹيتِݝْ مُسَا ») جَارْ اِنْ ݖِ ڃِنْ ڃِنْ ݖِ جࣹنْ حٝتُکْ، فُ کِلِکࣹ ݝْ دَفُکْ وِ فُ وَاطْ نگَ ( فِندِ « اِبْرَحِيمَ » )؞

3؞ فُ وَاطْ حٝتْ وَلَّ کࣹرَحْ اِنِ نِکْ نگَ طَحْ، کِلِکࣹٴاَ ݝْ طَفُکْ اِنِ فُ اࣹتٝحْ؞

4؞ ࢠٝٴ نُ وَاطْ ࢠٝو رَحَسْ طَحْ، اَ مِنِطْ کَطْ ݝْ يٝورْطِݝْ ݒَاسِ، اَ کِلِکࣹ ݝْ طَفُکْ ڃَکَاندْکٝحَانِ، نگَݝْ : «  وٝيَاتْ ࢠٝو اِنِ طُ لِيࢠْ نگَ نَ مࣹيکْسٝحْ ݖِݝْ طُ »؞  فُ فِيسْ فٝرْمِلࣹيرِ، فُ کَࢠْطٝحْ ࢠٝو اِنِ فُ فِيسْ؞